Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας Ιερός
Κοιμητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου της Ι.Μ.Θ. μας και η
διαχείριση αυτών υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει
συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000
και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και
του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και οι προϋποθέσεις
συλλογής και επεξεργασίας τους καλύπτονται υπό την παρούσα
σύμβαση.

Τα δεδομένα που συλλέγει ο Ιερός Κοιμητηριακός Ναός
Αναστάσεως του Κυρίου αφορούν αποκλειστικά την λειτουργία της
ιστοσελίδας και η συλλογή τους γίνεται εν γνώσει και αποδοχή του
χρήστη και για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών του κοιμητηρίου
και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Οι χρήστες πρέπει να είναι βέβαιοι ό,τι συλλέγει ο Ιερός
Κοιμητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου σε καμία περίπτωση
δεν θα τα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων με σκοπό την
μεταπώληση των προσωπικών τους στοιχείων.

Τα δεδομένα όπως και το IP Address των χρηστών θα
γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές μόνο αν και εφόσον συντρέχει
λόγος συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Ο Ιερός Κοιμητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου δεν φέρει
καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους που βρίσκονται εντός της
ιστοσελίδας μας και για τους ισχύοντες όρους χρήσης των
συνδέσμων αυτών. Η μεταφορά του χρήστη στις εν λόγω ιστοσελίδες
γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να διαβάσει τους
όρους χρήσης του συγκεκριμένου συνδέσμου.

Η ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους χρήστες για τη λειτουργία cookies
εντός αυτής, δίνοντας το δικαίωμα στο χρήστη να επιτρέπει ή όχι της
αποδοχή τους.